مدیرکل اداره پشتیبانی

نام : سید صالح

 نام خانوادگی : غزالی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس مهندسی معماری

سوابق اجرایی:

  • مسئول نقلیه شهرداری اهواز
 
شرح وظايف مدیریت پشتیبانی
  • نظارت بر امور جاری ادارات و واحدهای خدمات اداری، کارپردازی، ایمنی و بهداشت، امور نقلیه و تلفنخانه
  • نظارت بر امور مربوط به نقلیه (خودروهای استیجاری، خودروهای سازمانی مرکز و تابعه)
  • نظارت بر امور مربوط به نصب، راه اندازی و جابجایی تلفن های ثابت و داخلی حوزه های مختلف شهرداری
  • بررسی و نظارت بر امور مربوط به مکاتبات ادارات و واحدهای تابعه مدیریت
  • نظارت بر امور مربوط به ایمنی و بهداشت کار و حضور مستمر در جلسات مربوط به آن
  • بررسی قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها و ارائه پیشنهادات جهت رفع نقایص به مقام مافوق
  • شرکت در جلسات برگزار شده از سوی واحدهای مربوطه
  • نظارت بر مکاتبات و درخواست های خرید و پیگیری امور مربوط به آن ها
 
سیدصالح غزالی