طراحی سایت

نام: بهروز

نام خانوادگی : شیری

شماره تماس: 3731650 (0611)

داخلی : 236 - 306

 

بخشنامه ی معاونت اداری – مالی درخصوص حضور و غیاب کارکنان:
1- پرداخت حقوق و مزایای پرسنل از مورخ 1/1/91 براساس ساعت کارت زنی هوشمند واحد حضور و غیاب می باشد، در غیر اینصورت غیبت منظور می گردد.
2- کلیه ی کارکنان تحت سرپرستی خود جهت خروج در ساعات اداری ملزم به استفاده از برگ مرخصی و یا ماموریت اداری می باشند. در غیر اینصورت به منزله ترک کار و غیبت تلقی و از کارکرد کسر می گردد و جهت تصمیمات بعدی به کمیته انضباط کار معرفی می شود.
3- کلیه کارکنان تحت سرپرستی خود ملزم به زدن کارت حضور و غیاب ( ورود و خروج) می باشند.
4- در صورت عدم حضور پرسنل در محیط کار مدیریت مربوط مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نسبت به ارسال گزارش کتبی جهت اقدامات بعدی اقدام نمایند.
5- در صورتیکه کارکنان در مناسبت های مختلف و غیره در خارج از محیط اداری شرکت نمایند می بایست صورت اسامی افراد شرکت کننده توسط آن مدیریت تایید و سپس جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند ( در غیر اینصورت مشمول بند دو می شود).
6- نیروهای آماده  به خدمت ( در اختیار کارگزینی) مشمول کلیه ی مقررات مربوطه می باشند.
ضمنا نظارت بر حسن اجرای بخشنامه به عهده آن مدیریت می باشد.23/2