طراحی سایت
شرح وظایف معاونت مالی و اداری
 • تشخیص و تعیین اهداف شهرداری کلانشهر اهواز در زمینه های مالی و اداری و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی با اخذ نظرات مافوق در چهارچوب سیاستها وهدفهای کلی

 • ابلاغ برنامه ها وسیاستهای مصوب در زمینه مالی واداری به کلیه واحدها جهت اجراء

 • مطالعه و شناخت روش های اجرایی برنامه های مصوب اداری و مالی و انتخاب بهترین روش ممکن جهت انجام وظایف واحدها وصدور و دستور العملهای لازم در این مورد

 • نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط ومقررات در کلیه واحدهای شهرداری اهواز

 • نظارت بر اداره امور استخدامی شهرداری اهواز واتخاذ تصمیم در مورد نیازهای پرسنلی ، استخدام ، انتصابات و جابجایی پرسنل با اخذ نظرات از هریک از معاونتهای شهرداری در شاخه مربوطه و کمسیون انتصابات

 • رسیدگی واتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات واصله از واحدهای ذیربط در زمینه وصول درآمد شهرداری اهواز و نظارت بر تهیه وتنظیم طرح های لازم جهت تصویب مقام مافوق و مراجع ذیصلاح

 • نظارت و تعیین خط مشی واحدهای ذیربط در مورد اداره امور ساختمان ها ، تاسیسات ، سایر وسایل وملزومات شهرداری اهواز وصدور دستورالعمل های لازم به منظور استفاده بهتر و صحیحتر از کلیه ساختمانها و تاسیسات و وسایل و برنامه ریزی جهت کاهش استهلاک و افزایش کارآیی آنها

 • برسی و اتخاذ تصمیم در مورد طرح ها ، تهیه و تدارک ملزومات و وسایل مورد نیاز شهرداری اهواز با رعایت اصول صرفه جویی و صلاح شهرداری در چهارچوب هدف های  کلی

 • نظارت بر تهیه استانداردها ومعیارهای مختلف کارو ابلاغ آنها به واحدها و کنترل آن به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح آنها

 • نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله واداره امور سازمانهای تحت بررسی

 • بررسی پیشنهادات و برنامه های تنظیم شده توسط واحدهای تابعه و در صورت لزوم انجام اصلاحات ضروری با در نظر گرفتن سیاست ها و هدفهای کلی شهرداری اهواز

 • راهنمایی ، آموزش و صدور دستورهای لازم به مدیران واحدهای تحت سرپرستی در زمینه امور محوله و همچنین تشکیل جلسات مرتب با آنها به منظور رفع مشکلات و تنگناهای موجود در جهت ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر

 • همکاری و هماهنگی و همفکری با سایر معاونان شهرداری در جهت پیشبرد اهداف و سیاستهای شهرداری اهواز