طراحی سایت
رئیس دفتــر معاونت مالی و اقتصادی
نام : علی اکبر
نام خانوادگی : صالحی پور باورصاد
كارمند رسمي - استخدامي ۲۸ فروردین ماه ۱۳۶۷
مدرک تحصيلی: کارشناسی
شماره تماس : ۳۳۶۴۷۵۴(۰۶۱۱) - داخلي ۴۵

سوابق اجرايي:
 • قريب به ۲۶سال سابقه مستمر در شهرداري كلانشر اهواز
 • استخدام به سمت كارمند امور قراردادها مركز در تاريخ ۲۸ فروردین ۱۳۶۷ 
 • با حفظ شغل آموزشيار نهضت سواد آموزي مركز در تاريخ ۱ بهمن ۱۳۶۷  
 • كارمند دبيرخانه مركز در تاريخ ۱ فروردین ۱۳۶۸ 
 • كارمند كارگزيني مركز در تاريخ ۲۸ مهر ۱۳۶۹
 • با حفظ شغل نماينده صدورشناسنامه كار ۳۰ شهريور ۱۳۷۰
 • مسئول امور كاركنان مشمول قانون كار در تاريخ ۲۱ خرداد ۱۳۷۱
 • با حفظ شغل نماينده كارفرما در هيات تشخيص اداره كار در تاريخ ۲۵ مرداد ۱۳۷۱
 • با حفظ شغل مسئول راهنماي رابط مركز آموزش و كادر آموزشياران نهضت سوادآموزي مركز  در تاريخ ۲۷ شهریور ۱۳۷۲
 • نماينده كارفرما صدور دفترچه هاي درماني در تاريخ ۱۱ مرداد ۱۳۷۴
 • با حفظ شغل مسئول دبيرخانه كميته طرح طبقه بندي مشاغل كارگري شهرداري ها ي استان خوزستان در تاريخ ۱ آبان ۱۳۷۵
 • نماينده كارفرما و عضو كميته انضباط كار مركز ۲۵ دي ۱۳۷۷
 • مسئول كارگزيني منطقه يك در تاريخ ۱ تیر ۱۳۷۷
 • با حفظ سمت نماينده كارفرما و عضو كميته انضباط كار منطقه يك در تاريخ ۱ مهر ۱۳۷۷
 • با حفظ سمت نماينده كارفرما و عضو كميته حفاظت فني و بهداشت كار در تاريخ ۱۷ بهمن ۱۳۷۹
 • با حفظ سمت رابط آموزش وپرورش در تاريخ  ۲۷ بهمن ۱۳۸۰
 • با حفظ سمت  نماينده تكريم ارباب رجوع در تاريخ ۶ آبان ۱۳۸۱
 • با حفظ سمت  سرپرست امور اداري در تاريخ ۲۲ تیر ۱۳۸۲
 • با حفظ سمت  مسئول پيگيري و رسيدگي به شكايات منطقه يك در تاريخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷
 • مدير امور اداري و پشتيباني و منابع انساني شهرداري اهواز در تاريخ ۲ خرداد ۱۳۸۸
 • سرپرست امور اداري منطقه ۵ در تاريخ ۲۸ تیر ۱۳۹۱
 • مسئول امور اداري منطقه ۵ در تاريخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
 • با حفظ سمت در غياب جانشين معاون اداري و مالي منطقه 5 در تاريخ ۷ شهریور ۱۳۹۱
 • رييس و مسئول پيگيري دفتر حوزه معاونت اداري و مالي شهرداري اهواز در تاريخ ۱۷ تیر ۱۳۹۲

 

عضویت ها:

عضو تركيب هيات مميزي شهرداري اهواز

 • عضو كميته بهره وري نيروي انساني (منابع انساني) شهرداري اهواز
 • عضو شوراي اداري و استخدامي شهرداري اهواز
 • عضو ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي (حجاب و عفاف) شهرداري اهواز
 • عضو بهبود و اصلاح روش ها جهت كارايي و اثر بخشي فرآيندها
 
شرح وظايف رييس و مسئول پيگيري دفتر حوزه معاونت مالي و اقتصادی كلانشهر اهواز
 • تنظيم جلسات و برنامه ريزي
 • پاسخگويي به مراجعين به صورت حضوري و تلفني و راهنمايي آنها
 • پيگيري مكاتبات اداري و حفظ و نگهداري اسناد و مدارك
 • حفاظت از اموال و دارايي ها در حوزه معاونت
 • امانت داري و رازداري در حوزه معاونت
 • ابلاغ و پيگيري دستورات صادره از سوي معاونت به كاركنان ذيربط
 • آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات، سمينارها براي اطلاع و مطالعه قبلي معاونت
 • تنظيم زمان و تاريخ جلسات تشكيل شده در دفتر معاونت و پيگيري و مطلع ساختن مقامات و يا افراد شركت كننده در جلسات
 • تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و موارد مهم روزانه جهت ارائه به معاونت
 • پيگيري ثبت خلاصه مشخصات و مكاتبات رسيده از طريق اتوماسيون اداري   
 • برنامه ريزي و تقسيم كار بين  كاركنان تحت سرپرستي
 • تنظيم برنامه هاي ملاقات مسئولين و مراجعين و پرسنل با معاونت اداري و مالي
 • برنامه ريزي جلسات با نظر معاونت امور مالي
 • تنظيم برنامه پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده
 • برنامه ريزي صحيح پاسخ دهي به درخواست ها و مراجعات
 • اجراي برنامه هاي ملاقات مسئولين، مراجعين و پرسنل در زمان مقرر
 • اطلاع دهي و تدارك مقدمات تشكيل جلسات به معاونت سرموعد مقرر
 • دريافت و تنظيم پيش نويس‌ها
 • ارجاع برنامه ها و مكاتبات براي رويت و صدور دستور و امضا
 • تفكيك نامه هاي رويت شده
 • انجام ساير امور اجرايي
 • دقت نظر و هوشياري در انجام كامل امور محوله به طور روزانه
 • عدم تعويق امور روزانه
 • حفظ اسرار سازماني و وظايف
 • رعايت اولويت ها در تمامي وظايف محوله
 • مراقبت از اموال دفتر
 • آگاه نمودن معاونت از رويدادهاي مهم سازمان ومسايل جانبي آن
 • گزارش موارد احتمالي معوقه به صورت روزانه
 • تهيه نيازمندي ها و تداركات ملزومات دفتر
 • انجام ساير موارد ارجاعي مشابه از سوي مافوق
 • تهيه گزارش به منظور ارائه پيشنهادات تسهيل و تسريع امور در مسايل مشكلات، تنگناها و نارساييها و درخواست نيازمندي ها
 • پيگيري موارد معوقه تا حصول نتيجه نهايي
 • تهيه و تنظيم ساير گزارشات مورد درخواست مافوق
 • انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق
علی اکبر صالحی پور باورصاد