شنبه، 29 مهر 1396
مدیر امور اداری و منابع انسانی

نام : علی                                   

 نام خانوادگی : سياحي

 مدرک تحصیلی :  ليسانس برنامه ريزي شهري

سوابق اجرايي :

 • قريب 12 سال سابقه خدمت در شهرداري
 • مدير املاك منطقه
 • مشاور و جانشين معاونت برنامه ريزي و توسعه
 • رئيس اداره اجتماعي و رفاه شهرداري اهواز

 شماره تماس : 3332805(0611)

 داخلـــی :421

شرح وظايف مدیریت امور اداری و منابع انسانی
 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه های و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن.
 • نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان.
 • نظارت برحفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده ها طبق مقررات و ضوابط بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آن ها.
 • نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با مؤسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات
  و مراجعات حسب دستور مافوق.
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرح های رفاهی برای کارکنان شهرداری.
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرح های رفاهی بیمه و درمانی مانند کلینیک های ویژه و ...
 • نظارت بر تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آن ها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب.
 • بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و برنامه ریزی در خصوص اجرای امور مربوط
  به دبیرخانه.
 • نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن ها.
 • نظارت بر تهیه وتنظیم طرح های ارزشیابی سالیانه براساس دستورالعمل های و آئین نامه ها.
 • کنترل و نظارت بر امور نقلیه و خدمات عمومی شهرداری.
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
   
علي سياحي

سياحي