كتاب مجموعه قوانين و مقررات مالي اداري و منابع درآمدي شهرداريها با آخرين اطلاحات و اهم آنچه مديران شهري بايد بدانند
كتاب مجموعه قوانين و مقررات مالي اداري

نام كتاب : مجموعه قوانين و مقررات مالي اداري و منابع درآمدي شهرداريها با آخرين اصلاحات و اهم آنچه مديران شهري بايد بدانند

تأليف و تدوين: سيدمناف هاشمي
ناشر : شركت پردازش و برنامه ريزي شهري (وابسته به شهرداري تهران)
مدير توليد : حميدرضا فلاح
مدير هماهنگي و اجرا : معصومه قنبري نژاد
طرح روي جلد : رضا حسنعلي زاده
شمارگان : ۲۰۰۰ نسخه
نوبت چاپ : اول، بهار ١٣٨٨
قيمت : ۴۰۰۰۰ ريال
چاپ و صحافي : ناصح
شابك : 978-964-7943-91

دريافت كتاب