مدیرکل اداره امور مالی

نام : سید کوروش

نام خانوادگی : حسینی زاده

 

 
شرح وظايف مديريت امور مالي
 • نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها.
 • نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداری ها.
 • تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور.
 • تهیه گزارشات مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها.
 • اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیست ها و اسناد هزینه.
 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ،متمم و اصلاح بودجه ،با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط .
 • شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی است.
 • اقدام در تهیه و تنظیم و ارائه گزارشات مالی، همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی، صورت مغایرت بانکی و ...
 • نظارت بركليه امورواحدهاي تحت سرپرستي وصدوردستورات وتعليمات لازم و كوشش دررفع نواقص كار.
 • بررسي عملكرد مالي كليه واحدهاي تابعه شهرداري ومراقبت درحسن گردش امورمالي و حسابداري آنها.
 • كنترل و تائيد عمليات مربوط به دريافت و پرداختهاي روزانه،ماهانه و تطبيق حسابها.
 • مراقبت درحفظ و نگهداري كليه اموال شهرداري ونظارت برحسن اداره امور انبارهاي موجود درواحدهاي تابعه وانجام وظيفه انبارداران.
   
 
سید کوروش حسینی زاده