رئیس اداره اجرای احکام

نام: نظم الدین

نام خانوادگی: برون

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی حسابداری

 

 

 
وظايف اداره اجرای احکام
  • اجرای آراء کمیسیون ماده 77 در رابطه با مستنکفین عوارض و انجام مکاتبات لازم با مدیون یا مراجع ذیصلاح.
  • ارتباط با واحد ثبت و دادگستری درخصوص هماهنگ کردن امور مربوط به مستنکفین.
  • انجام دادن اقدامات اجرایی از قبیل صدور برگ اخطار، صدور اجراییه و اقدام به عملیات اجرایی لازم جهت مستنکفین عوارض با توجه به ضوابط جاری و دادگستری و ثبت اسناد.
  • مراجعه به پاسگاه های انتظامی جهت پیگیری امور مربوط به اجرای ثبت و ...
  • پیگیری وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت به منظور واریز به حساب شهرداری.
  • هماهنگی با اجرای ثبت و پاسگاه در جهت ضبط اموال مستنکفین از پرداخت بدهی عوارض.