رییس اداره تشخیص منابع جدید درآمدی

نام: کیخسرو

نام خانوادگی: لیراوی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مدیریت برنامه ریزی
 • کارشناسی ارشد جغرافیا

 سوابق اجرایی:
قبل از استخدام در شهرداري:

 • مسئول واحد كامپيوتر شركت لوزان مستقر در توسعه نيشكر
 • رييس دفتر فني شركت لوزان

در شهرداري اهواز از بدو استخدام :

 • مسئول واحد كامپيوتر سازمان تاكسيراني
 • مسئول واحد كامپيوتر سازمان اتوبوسراني
 • مسئو دفتر مطالعات  و برنامه ريزي سازمان اتوبوسراني
 • مشاور  و تهيه كننده نقشه اتوكدمميزي شهر اهواز در همکاری با سازمان فاوا
 • مشاور تهيه كننده نقشه اتوكدي بلوك بنديمميزي شهر اهواز
 • بيش از ۱۰۰۰ساعت تدريس دروس تخصصي و عمومي كامپيوتر در سازمان فاوا
 • مدير آموزش شهرداري اهواز
 • كارشناس درآمد
 • ناظر ارشد نرم افزارهاي درآمدي شهرداري اهواز
 • رييس كميته برون سپاريدر بخش مديريت درآمدي
 • رابط سايت معاونت مالي اداري شهرداري اهواز
 • مشاور تهيه چارت سازمانيپرسنل درآمدي
 • مدير كميته بررسي و بروز رساني كدينگ درآمدي

شماره تمـــاس: ۳۳۳۳۱۰۱۹(۰۶۱) 

شماره تماس داخلی: ۴۰۲

شماره نمابر:  ۳۳۳۶۵۶۵۲(۰۶۱)

 
وظايف اداره تشخیص منابع جدید درآمدی
 • شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای تأمین آن ها.
 • اتخاذ تدبیرلازم برای ارزیابی فعالیت های شهرداری و برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود آن ها.
 • برنامه ریزی به منظور ایجاد تناسب بین خدمات دریافتی و وجوه پرداختی بابت آن ها.
 • انجام مطالعات و ارائه طرح ها ی جدید درآمدی در خصوص اخذ بهای خدمات.
 • ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات.
 • تنظیم حساب درآمدها، هزینه ها، محاسبات کل و تهیه گزارش عملیات مالی و ارسال به مراجع ذیربط.
 • برسی منابع درآمدی شهرداری و نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاک شهرداری.
 • بررسی عملکرد ردیف های درآمدی برای پیش بینی بودجه سنواتی شهرداری.
 • شرکت در سمینارها و نشست های تخصصی در زمینه مسائل درآمدی شهرداری.
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی.
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
   
 
کیخسرو لیراوی