رئیس اداره عوارض نوسازی و ممیزی املاک

نام : امل

نام خانوادگی : کعب عمیر

داخلی : 

 
وظايف اداره عوارض نوسازی و ممیزی املاک
 • نظارت در امر وصول درآمد نوسازی مناطق شهرداری و صدور دستورالعمل های لازم.
 • نظارت، تهیه و شناسایی املاک واقع در مناطق شهرداری و راهنمایی و صدور دستورالعمل های لازم به سرپرستان درآمد.
 • بررسی علل نوسانات در نتایج حاصله از وصول عوارض نوسازی و تنظیم گزارش در این زمینه جهت اطلاع مقام مافوق.
 • ارائه طرح ها و روش های مطلوب جهت پیشبرد امور.
 • ارائه راهکار در خصوص مشکلات و معضلات درآمد و نوسازی مناطق.
 • راهنمایی و آموزش سرپرستان درآمد و نوسازی مناطق در بکاربردن دستورالعمل روش های جدید.
 • رسیدگی به اعتراضات مؤدیان و تشکیل کمیسیون های مندرج در قانون نوسازی در مواقع لازم و همکاری و دعوت از واحدهای نوسازی مناطق شهرداری جهت شرکت در کمیسیون در صورت لزوم.
 • پیگیری عملیات وصول عوارض نوسازی و همکاری با دایره اجرایی وصول به منظور صدور اجرائیه های لازم جهت مستنکفین از پرداخت درآمد نوسازی.
 • انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد.
 • پاسخگویی درخواست های مسئولین نوسازی مناطق و کارشناسان اداره و ارسال نظرات کارشناسی به حوزه های مربوطه و پیگیری برای تحقق آن ها.
 • تهیه آمار، اطلاعات و فعالیت های نوسازی.
 • هماهنگی در جهت تهیه و توزیع فیش انبوه سازی شهر حداقل سالی یک مرحله و تلاش در جهت رفع اشکالات موجود در واحد نوسازی مناطق و ستاد مرکزی.
   
 
امل کعب عمیر