رئیس اداره وصول درآمدهای عمومی

نام: مسعود

نام خانوادگی: حزبائیان

مدرک تحصیلی : ليسانس حقوق –  دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا

شماره تمـــاس: ۳۳۳۳۱۰۱۹(۰۶۱)

شماره نمابــــر : ۳۳۳۶۵۶۵۲(۰۶۱)

شماره تماس داخلی : ۳۲۴

 سوابق اجرایی:

 • معاونت آتش نشاني ايستگاه كمپلو
 • رئيس اداره وصول درآمدهاي عمومي شهرداري اهواز
 • معاون مديريت درآمدهاي عمومي
 • عضو كارگروه كميته درآمدي شهرداري اهواز
 • عضو كارگروه كميته تشخيص منابع درآمدي شهرداري اهواز
 • سرپرست كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها
 • سرپرست مديريت درآمدهاي عمومي شهرداري اهواز
 
وظايف اداره وصول درآمدهای عمومی
 • نظارت و رسیدگی بر وصول عوارضی که از طریق سازمان های دولتی و سایر مؤسسات وصول می شود و باید در وجه شهرداری واریز گردد.
 • نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاک شهرداری .
 • نظارت بر درآمد هتل ها و دکه ها با توجه به دستورالعمل های صادره.
 • نظارت و کنترل عملیات مربوط به چاپ اوراق بهادار مانند عوارض مسافرین، بازی ها و نمایشات و سایر عوارض مشابه .
 • نظارت بر وصول عوارض اماکن عمومی، پیشه وران و غیره.
 • نظارت بر وصول عوارض اتومبیل ها و سایر وسایل نقلیه.
 • بررسی منابع درآمدی شهرداری و پیشنهاد در مورد لغو یا برقراری عوارض جدید با همکاری مدیریت امور درآمد و کمیته برنامه ریزی.
 • بررسی عملکرد ردیف های درآمدی برای پیش بینی بودجه سنواتی شهرداری با همکاری مدیریت امور درآمد و با هماهنگی و همکاری کمیته برنامه ریزی، تشکیلات و بودجه.
 • شرکت در سمینارها و نشست های تخصصی در زمینه مسائل درآمدی شهرداری.
 • نظارت بر وصول درآمد توسط عوامل وصول و مراقبت بر اجرای دقیق قوانین مصوب برای وصول درآمد.
 • رهنمایی، ارشاد و آموزش پرسنل جهت بهینه سازی وصول و حفظ حرمت و کرامت ارباب رجوع. 
   
 
مسعود حزبائيان