رئیس اداره تدارکات و کارپردازی

نام:  علی رضا

نام خانوادگی: زنگنه

 
شرح وظایف اداره تدارکات و کارپردازی
  • نظارت بر امور مربوط به کارپردازی اعم از راهنمایی، تقسیم کار و تعیین وظایف کارکنان تحت سرپرستی
  • پیش بینی احتیاجات واحد متبوع و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی
  • نظارت بر نحوه ی خرید و کیفیت کالا، کنترل و تایید اسناد مربوط به اجناس خریداری شده
  • نظارت بر جمع آوری اطلاعات مورد نیازاز فروشندگان لوازم و کالا و هماهنگی با کارپردازان تحت سرپرستی در خرید کالا از فروشندگانی که از نظر قیمت و مرغوبیت اجناس مناسب تر می باشند
  • نظارت بر اخذ درخواست های خرید از واحدها و کنترل دستورات صادره و اولویت بندی درخواست ها بر حسب نیاز و ضرورت
  • کنترل و راهنمایی کارپردازان نسبت به تحویل کالای خریداری شده به واحد انبار
  • شرکت در جلسات کمیسیون معاملات متوسط بر حسب ضرورت و دستور کتبی شهردار و تنظیم صورتجلسه مربوطه
  • تشکیل جلسات داخلی با کارپردازان و طرح روش های کار و تنظیم گزارش کار آنان
  • نظارت بر تنظیم سند هزینه جهت حسابرسی و صدور چک
  • انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق