رئیس اداره خدمات اداری

نام:  قاسم

نام خانوادگی: شیخی

 

 
شرح وظايف اداره خدمات
 • کنترل و نظارت بر امور کارکنان خدمات عمومی ( پیشخدمت، سرایدار، نظافتچی، راننده خودروهای سبک و سایر کارگران فنی تحت سرپرستی)
 • نظارت برامور تنظیف ساختمان و محوطه شهرداری و امور بهداشتی آن
 • تنظیم برنامه اموررانندگان نسبت به چگونگی استفاده از وسایل نقلیه
 • انجام و ارائه خدمات لازم درخصوص امور مربوط به برگزاری مراسم، جشن ها و اعیاد و چراغانی محل های مورد نیاز
 • تهیه آمار مربوط به سوخت و تعیین کارکرد وسایل نقلیه تحت سرپرستی
 • رسیدگی و نظارت بر تعمیر وسایل نقلیه از طریق هماهنگی با واحدها و یا سازمان های ذیربط شهرداری و سیر مراحل قانونی
 • مذاکره با پیمانکاران و شرکت های خدماتی و نظارت بر حسن انجام کار امور خدماتی و تدارکاتی
 • نظارت بر موجودی انبارها و برنامه ریزی جهت تامین به موقع کالاهای مورد نیاز در رعایت حداقل و حداکثر موجودی انبارها
 • کنترل و راهنمایی کارپردازان نسبت به تحویل کالاهای خریداری شده به انبارها
 • اخذ درخواست های خرید از واحدها و کنترل دستورهای صادره و اولویت بندی درخواست ها بر حسب نیاز و ضرورت
 • نظارت در تنظیم و نگهداری حساب ها و دفاتر موجودی و مصرفی
 • پیش بینی و برآورد نمودن احتیاجات سالانه و ارائه پیشنهادات لازم برای تامین آن ها
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق