نمودار سازمانی معاونت مالی و اقتصادی

 
شرح وظایف معاونت مالی و اقتصادي
1. تأمین منابع مورد نیاز کلیه بخش‌های شهرداری به‌ منظور تحقق اهداف شهرداری و مدیریت بهینه منابع.
2. برنامه ریزی جهت توسعه منابع درآمدی پایدار.
3. برنامه ریزی جهت جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی و بخش خصوصی ( سرمایه های خرد و کلان) در توسعه و عمران شهر.
4. برنامه‌ریزی و نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش تصدي گري و برون سپاری وظایف قابل واگذاری به بخش خصوصی بر اساس قوانین و دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور.
5. ارائه پیشنهاد در خصوص به‌روزرسانی دریافت عوارض و بهای خدمات و ممیزی شهر با رعایت فواصل ذکر شده در قانون.
6. نظارت بر وصول درآمدها و ثبت دقیق درآمدهای وصول شده.
7. نظارت دقیق بر کمیسیونهای ماده 77 ، ماده 13 ، ماده 100 و پیگیری وصول آرای آنها.
8. تنظیم لوایح درآمدی و پیگیری جهت تصویب آنها در شورای اسلامی شهر.
9. همکاری با معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح بودجه، متمم و تفریغ بودجه.
10. نظارت بر امور مالی، محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب ها طبق قوانین و مقررات مربوطه.
11. نظارت بر عمليات حسابرسي داخلي.
12. نظارت بر اجرای صحیح آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری.
13. نظارت بر بهینه سازی هزینه ها و مصارف شهرداری.
14. برنامه ریزی و نظارت در خصوص تشکیل بانک اطلاعاتی ، حفظ و ارتقاء ذخایر ملکی شهرداری و استفاده بهینه و کارآمد از آنها.
15. نظارت بر ارزيابي و كارشناسي اراضي و املاك مورد معامله شهرداري و توافقات آزادسازی املاك واقع در طرح‌ها.
16. نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعمل های مرتبط با اموال ، دارایی ها و موجودی ها، بهای تمام شده خدمات و پروژه ها )انبارگردانی، استهلاکات و...) با رعایت دستورالعمل نحوه تدوین دستورالعملها (ایزو).
17. نظارت بر تأمین وسایل و ملزومات موردنیاز شهرداري.
18. نظارت بر حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول و حسن اداره امور انبارهای حوزه های شهرداری، سازمان های وابسته و مؤسسات تابعه.
19. استقرار و اجرای نظام نگهداری و تعمیرات ساختمانهای اداری شهرداری.
20. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
21. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
22. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
23. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت معاونت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
24. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
25. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 
شرح وظایف اداره كل درآمد
1. مديريت و برنامه‌ریزی به منظور شناخت منابع درآمد پايدار و روشهای وصول آن.
2. سازمان‌دهی و كنترل بهينه منابع درآمدي.
3. تشخيص و برنامه‌ریزی منابع جديد درآمدي و افزایش منابع موجود با توجه به ظرفیتهای مغفول مانده شهر در حوزه منابع درآمدی.
4. برنامه‌ریزی جهت تأمین منابع مالي شهرداري از طريق وام ، اوراق مشاركت ، فاینانس ، صکوک و ....
5. بررسی و پیگیری بهینه سازی و بهنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری وصول درآمد.
6. برنامه‌ریزی و نظارت جهت وصول بهنگام و كامل عوارض عمومي و اختصاصي ، بهای خدمات.
7. نظارت بر نگهداری و کنترل حساب های درآمدی شهرداری و واحدهای تابعه.
8. نظارت بر عملکرد کمیسیون های مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض، بهای خدمات و درآمدهای مرتبط.
9. نظارت بر انجام وظایف دبیرخانه کمیسیون های ماده 77 قانون شهرداری.
10. مميزي درآمدهاي شهرداري.
11. نظارت و كنترل محاسبات پروانه هاي ساختماني.
12. نظارت بر ثبت اسناد درآمد و حساب‌های درآمدي به‌صورت سيستمي.
13. نظارت بر ثبت، پيگيري وصول چک‌های دريافتي
14. گزارشگیري درآمد و تهيه گزارش‌های تحليلي تحقق درآمد
15. نظارت برکنترل موجودی و تهیه صورت مغایرت بانکی کلیه حساب ها در پایان هر ماه و پیگیری در جهت رفع مغایرت ها.
16. نظارت بر تهاترها و ثبت آنها در حسابهای شهرداری.
17. نظارت بر فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداري.
18. نظارت بر طراحی، تشکیل و به هنگام سازی بانک اطلاعات درآمدی و املاک شهر و انجام ممیزی در فواصل زماني مشخص در قانون.
19. تدوین و چاپ کتاب سالیانه آخرین محاسبات و فرایند وصول عوارضی و بهای خدمات جهت اطلاع شهروندان.
20. تدوین، ارائه و پیگیری لوایح درآمدی شهرداری در شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذی ربط درخصوص مأموریت های مرتبط با درآمدهای شهرداری.
21. همكاري با معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در تهيه و تدوين بودجه پيشنهادي شهرداری.
22. برنامه ریزی برای ساده سازی و یکسان سازی و ایجاد وحدت رویه در حوزه درآمدی مناطق و سازمان های وابسته شهرداری و نظارت برعملکرد آنها.
23. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
24. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
25. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
26. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
27. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 
شرح وظایف اداره كل امور مالي
1. پیگیری و نظارت بر امور مالي و ذی‌حسابی شهرداري اعم از حسابهای شهرداری، اسناد و دفاتر مالی و ... براساس مقررات و ضوابط مربوطه.
2. برنامه ریزی جهت به‌کارگیری روش‌های جدید و کارآمد در انجام فرايندهاي مديريت مالي.
3. نظارت بر انجام کلیه عملیات مرتبط با افتتاح حساب های بانکی و تغییرات نمونه امضاء برای کلیه حوزه های شهرداری.
4. نظارت بر ثبت و نگهداری حساب های مرتبط با وجوه پرداختی به واحدهای تابعه (مناطق، سازمان ها و ...) و اعمال کنترل های لازم به منظورتسویه حساب نهایی.
5. نظارت بر پرداخت کلیه هزینه های جاری و عمرانی واحدهای ستادی و انجام عملیات مالی مربوطه.
6. نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه و سپرده ها و اوراق بهادار.
7. نگهداري حساب و اموال شهرداري و نظارت بر اموال مذكور.
8. حسابرسي قبل و بعد از خرج، كنترل داخلي و تدوين دستورالعملهاي مالي.
9. انجام امور حسابداري عمومي و گزارشگیري مالي در خصوص اسناد و دفاتر و دريافت و پرداخت وجوه نقدی.
10. برنامه‌ریزی جهت اجراي استانداردهاي حسابداري در مجموعه شهرداري.
11. مديريت هزينه ها و برنامه‌ریزی پرداخت شامل حسابداري حقوق و دستمزد كاركنان شهرداري، هزينه هاي جاري، هزينه هاي عمراني، دارايي‌هاي غیر نقدی، سرمايه گذاري ها، منابع مالي استقراضي و مشارکت‌ها، اعتبارات دولتي، انبار و اموال و حسابداری تأمین مالي.
12. بررسي عملكرد مالي كليه واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آن‌ها.
13. انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالي شهرداری‌ها.
14. كنترل و تائيد عمليات مربوط به دريافت و پرداخت‌های روزانه، ماهانه و تطبيق حساب‌ها.
15. همكاري با معاونت برنامه ریزی در تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفريغ بودجه.
16. نظارت بر حسن اداره امور انبارهاي موجود در شهرداري و انجام‌وظیفه انبارداران.
17. تهيه گزارش‌های تحليلي از قيمت تمام‌شده فعالیت‌های شهرداري.
18. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
19. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
20. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
21. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
22. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 
شرح وظایف اداره كل املاک
1. برنامه‌ریزی جهت شناسايي و حفظ و ثبت اموال غیرمنقول اختصاصي و عمومي شهرداري.
2. برنامه ریزی جهت تشکیل بانک املاک شهرداری و نظارت بر به‌روزرسانی اطلاعات املاك و بهره گیری از فناوریهای مرتبط نظیر سیستم اطلاعات مکانی در این زمینه.
3. ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات.
4. برنامه‌ریزی جهت افزايش ذخيره ملكي شهرداری و بهینه‌سازی آن.
5. برنامه‌ریزی حفاظت و نگهداري از املاك شهرداري.
6. نظارت بر انجام كليه معاملات ملكي شهرداري در دفاتر اسناد رسمي.
7. برنامه‌ریزی و نظارت بر فروش املاك شهرداري.
8. همکاری در خصوص سرمایه‌گذاریها و مشارکت‌های اقتصادی با واحدهای مربوطه .
9. پيگيري جهت تأمین املاك مورد نیاز براي شهرداري درطرحها، برنامه ها و پروژه های مختلف .
10. هماهنگی و نظارت لازم بر تعیین ارزش اراضی و املاک مورد مسیر طرح های عمرانی و املاک معوض.
11. شناسايي املاک مناسب جهت تفكيك و معوض و يا سرمایه‌گذاری و توافق با مالكين و خريد زمين
12. واگذاري و نقل‌وانتقال رسمي املاك معوض به معوض بگيران.
13. بررسي، كنترل و تائید نهايي كليه توافقات ملكي شهرداري اعم از خريد، فروش و املاك در طرح و اجاره و ... .
14. پیگیری مسائل حقوقی مرتبط با املاک شهرداری.
15. نظارت بر اجراي قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداری‌ها.
16. نظارت بر اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌های عمومي، عمراني و نظامي.
17. نظارت بر اجراي ماده 45 مبني بر اصلاح اسناد طبق طرح‌های مصوب (تفصيلي و جامع).
18. بررسي و پيشنهاد تفكيك اراضي اختصاصي شهرداري يا پيگيري جهت اخذ مجوز تغيير كاربري با رعايت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداري.
19. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
20. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
21. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
22. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
23. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 
شرح وظایف اداره کل پشتیبانی
1. پشتيباني كارآمد و بهنگام از مجموعه شهرداري در جهت تأمین احتياجات شهرداري.
2. انجام امور تداركات و كارپردازي شهرداري.
3. برنامه‌ریزی جهت انجام خريدهاي مطلوب و مناسب با توجه به الزامات و مشخصات فني تعیین‌شده با همكاري حوزه متقاضي.
4. برنامه¬ريزي و پیگیری برگزاري كميسيون معاملات.
5. شناسايي، ارزيابي و رتبه بندي تأمین‌کنندگان.
6. برگزاري تشريفات قانوني مربوط به خريدهاي مورد نياز شهرداري و رعايت آئین‌نامه معاملات شهرداری‌ها.
7. نظارت بر تحویل دهی خريدهاي شهرداري به انبار.
8. ايجاد سازوکارهای كارآمد جهت بهره گيري از گارانتي و تضمین مربوط به محصولات و خدمات خریداری‌شده.
9. برنامه‌ریزی جهت انجام مزايده هاي اموال منقول شهرداري در مواقع لزوم.
10. برنامه‌ریزی نگهداري و تعميرات ساختمان‌های شهرداري و تأسیسات آن‌ها.
11. برنامه‌ریزی و بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي در ساختمان‌های شهرداري.
12. نظارت بر انجام خدمات عمومي مورد نياز واحدهاي شهرداري.
13. برنامه‌ریزی نگهداري و تعميرات خودروهاي متعلق به شهرداري.
14. تأمین خودروهاي مورد نياز (مالكيتي و استيجاري) و تقسیم وسایط نقليه موتوري و سرویس‌دهی آن‌ها بين واحدها.
15. برنامه‌ریزی و تأمین تشريفات و ایاب و ذهاب مورد نیاز ميهمانان داخلي و خارجي.
16. نظارت و برنامه ریزی در زمینه تأمین، بهینه‌سازی، حفظ و نگهداري ارتباطات و خدمات تلفني و بی‌سیم و سایر امور مخابراتی شهرداري و مؤسسات وابسته.
17. برنامه ریزی امور اجرایی خدماتی واحدهای مختلف شهرداری.
18. برنامه ریزی و نظارت بر بهداشت کار و حفظ ایمنی و سلامت در فضاهای کاری شهرداری.
19. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
20. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
21. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
22. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
23. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.