شرح وظایف معاونت مالی و اداری
۱. تشخیص و تعیین اهداف شهرداری اهواز در زمینه‌های مالی و اقتصادی و تعیین خط‌ مشی و سیاست‌های اجرایی با اخذ نظارت مافوق در چارچوب سیاست‌ها و هدف‌های کلی شهرداری

۲. ابلاغ برنامه و سیاست‌های مصوب در زمینه مالی و اقتصادی به کلیه واحد‌ها جهت اجرا

۳. مطالعه و شناخت روش‌های اجرایی برنامه‌های مصوب مالی و انتخاب بهترین روش ممکن جهت انجام وظایف واحد‌ها و صدور دستورالعمل‌های لازم در این مورد

۴. نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات مالی در کلیه مدیریت های زیرمجموعه

۵. رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات و اصله از واحدهای ذیربط در زمینه وصول درآمد و نظارت بر تهیه و تنظیم طرح‌های لازم جهت تصویب مقام مافوق و مراجع ذیصلاح

۶. شرکت در جلسات کمیسون تحویل قطعی پروژه های عمرانی

۷. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد طرح‌ها، تهیه و تدارک ملزومات و وسایل مورد نیاز شهرداری اهواز با رعایت اصول صرفه جویی و صلاح شهرداری و در چارچوب هدف‌های کلی

۸. نظارت بر تهیه استانداردها و معیارهای مختلف کار و ابلاغ آن‌ها به واحد‌ها و کنترل آن به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح آن‌ها

۹. نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله و اداره امور سازمان‌های تابعه شهرداری

۱۰. بررسی پیشنهادات برنامه‌های تنظیم شده توسط واحد‌های تابعه و در صورت لزوم انجام اصلاحات ضروری با در نظر گرفتن سیاست‌ها و هدف‌های کلی شهرداری اهواز

۱۱. راهنمایی، آموزش و صدور دستورهای لازم به مدیران واحدهای تحت سرپرستی در زمینه امور محوله و همچنین تشکیل جلسات مرتب با آنها به منظور رفع مشکلات و تنگتاهای موجود در جهت ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر

۱۲. همکاری و هماهنگی و همفکری با سایر معاونان شهرداری در جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های شهردای اهواز

۱۳. نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد بررسی و حسابرسی حساب‌های هزینه و درآمد شهرداری بر اساس مقررات و قوانین مالی و جاری جهت حفظ حقوق و منابع مالی