رئیس دفتــر معاونت مالی و اقتصادی
نام : سید حبیب الله

نام خانوادگی : حسن زاده

سوابق تحصیلی:
 • فوق دیپلم معماری
 • دانشجوی کارشناسی معماری
شماره تماس : ۳۳۶۴۷۵۴(۰۶۱۱) - داخلي ۴۵
 
مسئول پیگیری های ویژه حوزه معاونت مالی و اقتصادی

نام : علیرضا
نام خانوادگی : بشیری دزفولی
کارمند قراردادی – استخدامی سال ۱۳۷۸
مدرک تحصیلی : لیسانس جغرافیا

سوابق اجرایی :
 • مسئول دفتر معاون خدمات شهری منطقه ۵
 • معاون بسیج منطقه ۵
 • مجری طرح شهردار مدرسه منطقه ۵
 • رئیس دفتر مدیرمالی شهرداری مرکز
 • رئیس دفتر قائم مقام شهردار اهواز
 • مسئول پیگیری های ویژه حوزه معاونت مالی و اقتصادی ( از سال ۹۵ تاکنون)
عضویت ها :
 •  بازرس تعاونی شهرگستر کارکنان شهرداری اهواز
 شرح وظایف :
 • کلیه پیگیری های درون و برون سازمانی حوزه معاونت مالی و اقتصادی
 • آماده نمودن سوابق، پرونده ها و کلیه اسناد مورد نیاز برای برگزاری جلسات
 • تهیه و تنظیم گزارشات لازم درخصوص مطالب مهم روزانه جهت ارائه به معاون مالی و اقتصادی
 • ابلاغ و پیگیری دستورات صادره از سوی معاونت به واحدهای زیرمجموعه معاونت
 
شرح وظايف رييس و مسئول پيگيري دفتر حوزه معاونت مالي و اقتصادی كلانشهر اهواز
 • تنظيم جلسات و برنامه ريزي
 • پاسخگويي به مراجعين به صورت حضوري و تلفني و راهنمايي آنها
 • پيگيري مكاتبات اداري و حفظ و نگهداري اسناد و مدارك
 • حفاظت از اموال و دارايي ها در حوزه معاونت
 • امانت داري و رازداري در حوزه معاونت
 • ابلاغ و پيگيري دستورات صادره از سوي معاونت به كاركنان ذيربط
 • آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات، سمينارها براي اطلاع و مطالعه قبلي معاونت
 • تنظيم زمان و تاريخ جلسات تشكيل شده در دفتر معاونت و پيگيري و مطلع ساختن مقامات و يا افراد شركت كننده در جلسات
 • تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و موارد مهم روزانه جهت ارائه به معاونت
 • پيگيري ثبت خلاصه مشخصات و مكاتبات رسيده از طريق اتوماسيون اداري   
 • برنامه ريزي و تقسيم كار بين  كاركنان تحت سرپرستي
 • تنظيم برنامه هاي ملاقات مسئولين و مراجعين و پرسنل با معاونت اداري و مالي
 • برنامه ريزي جلسات با نظر معاونت امور مالي
 • تنظيم برنامه پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده
 • برنامه ريزي صحيح پاسخ دهي به درخواست ها و مراجعات
 • اجراي برنامه هاي ملاقات مسئولين، مراجعين و پرسنل در زمان مقرر
 • اطلاع دهي و تدارك مقدمات تشكيل جلسات به معاونت سرموعد مقرر
 • دريافت و تنظيم پيش نويس‌ها
 • ارجاع برنامه ها و مكاتبات براي رويت و صدور دستور و امضا
 • تفكيك نامه هاي رويت شده
 • انجام ساير امور اجرايي
 • دقت نظر و هوشياري در انجام كامل امور محوله به طور روزانه
 • عدم تعويق امور روزانه
 • حفظ اسرار سازماني و وظايف
 • رعايت اولويت ها در تمامي وظايف محوله
 • مراقبت از اموال دفتر
 • آگاه نمودن معاونت از رويدادهاي مهم سازمان ومسايل جانبي آن
 • گزارش موارد احتمالي معوقه به صورت روزانه
 • تهيه نيازمندي ها و تداركات ملزومات دفتر
 • انجام ساير موارد ارجاعي مشابه از سوي مافوق
 • تهيه گزارش به منظور ارائه پيشنهادات تسهيل و تسريع امور در مسايل مشكلات، تنگناها و نارساييها و درخواست نيازمندي ها
 • پيگيري موارد معوقه تا حصول نتيجه نهايي
 • تهيه و تنظيم ساير گزارشات مورد درخواست مافوق
 • انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق